Case Study

Beloof uw steun en ontvang 'project updates'.


Case Study

Doel van deze 'case study' was inzicht verkrijgen in de effecten van de huidige maatschappelijke, culturele en economische situaties op de vraag naar kunst van particulieren en professionele verzamelaars, teneinde Fraction in staat te stellen het aanbod optimaal af te stemmen.

Uit onderzoeksresultaten afleidende mag gesteld worden dat de Gallerie van Fraction een belangerijke informatiebron zal zijn en het belangrijkste verkoopkanaal voor kunst. Er wordt vandaag de dag nog veel waarde gehecht aan informatie van Galleries. Weliswaar staat deze stelling enigzins wat onder druk bij de groep kunstkopers die tussen de 20 tot 40 jaar jong zijn. Deze groep oriënteert zich steeds vaker online en schaft kunst tevens vaker online aan dan de wat oudere kunstkopers.

Galleries worden vaak bezocht en er worden hier veel kunstwerken aangeschaft. Kunstkopers zien Galleries als keurmerk voor 'kwalitatief' hoogstaande kunst, alwaarom Fraction een afgestemde selectie toe zal passen. Het persoonlijke contact met de representant, Galleriehouder, en kunstenaars spreekt kunstkopers aan en Galleries kunnen informatie en inspiratie bieden.

Het belangrijkste verkooppunt voor beeldende kunst blijft de Gallerie, gevolgd door ateliers van kunstenaars en kunstbeurzen.

In Galleries worden meer bedragen besteed dan via online verkoopkanalen. Deze 'case study' geeft geen antwoord op de vraag of er duurdere kunst wordt gekocht in Galleries of dat er meerdere kunstwerken worden gekocht in Galleries.

Anderzijds worden huidige Galleries als hoogdrempelig en commerciëel of duur ervaren. Ook is het zo dat niet alle kunstkopers de huidige Galleries als klantvriendelijk of servicegericht ervaren. Fraction ziet in deze bevinding een gelegenheid. Een gelegenheid om klantgerichte, kwalitatief hoogstaande service te presenteren.

Koopgedrag

Er zijn geen veranderingen zichtbaar in het koopgedrag van kunstkopers in de afgelopen jaren. Het aantal kunstwerken dat wordt aangeschaft alsook de bedragen die aan kunst worden besteed is vrijwel gelijk gebleven de afgelopen jaren. Ongeveer een kwart van de kunstkopers is minder kunst gaan kopen en een even grote groep is juist meer kunst gaan kopen. Dit beeld is over de laatste zeven(7) jaren eenzelvig.

De toekomst ziet er gunstig uit. Kunstkopers geven aan dat de economische situatie en te besteden bedragen minder vaak een issue zijn bij de aanschaf van kunst. Ook gaf meer dan een derde van de kunstkopers enkele jaren geleden nog aan dat de veranderende economische situaties van invloed waren op hun koopgedrag. Dat is nu nog minder dan twintig(20) procent.

De groeiende economie heeft op dit moment nog geen effect op het aankoopgedrag, doch men merkt wel dat de kunstmarkt weer aantrekt.

Een kwart van de kunstkopers heeft weleens online kunst aangeschaft en dat is gelijk aan eerdere metingen. Er is een duidelijk verschil in leeftijd te zien ... kunstkopers tussen de 20 en 40 jaar jong kopen vaker kunst online.

Tekeningen en schilderkunst blijven de meest aangeschafte kunstvormen, gevolgd door fotografie en beeldhouwkunst. Dit komt grotendeels overeen met de geëxposeerde kunstvormen door Galleries. Ook hier ziet Fraction een gelegenheid ... het creëren en bieden van kunst die wordt 'getuned', afgestemd op bijvoorbeeld interieur, leefomgeving, gemoedstoestanden, danwel persoonlijke interesses van de kunstkopers.

Kunstkopers houden zich op verschillende manieren bezig met kunst. Zij gaan naar kunstbeurzen, evenementen, Galleries en musea. Zij lezen relevante tijdschriften en halen informatie van websites. Het informatieaanbod is daarmee dus erg ruim.

Er is echter een duidelijk onderscheid te zien tussen kunstkopers tussen de 20 en 40 jaar jong en oudere kunstkopers. De eerste groep gebruikt vaker online kanalen om zich te oriënteren op of te informeren over hedendaagse kunst.

Bij de aanschaf van kunst hechten kunstkopers de meeste waarde aan informatie van Galleries. Maar ook de mening van verzamelaars en curatoren is belangrijk. Een meerderheid van de kunstkopers koopt nog steeds liever geen kunst online, daar ze de kunstwerken liever eerst in het echt willen zien en voelen. Het aantal mensen dat liever geen kunst online aanschaft, neemt wel gestaag af. Kunstkopers tot 40 jaar jong staan positiever tegenover het kopen van kunst online.

Bij het kopen van kunst gaat men momenteel voornamelijk op het gevoel, esthetische redenen, plezier en verrijking van het interieur af.

Het toekomstperspectief met betrekking tot de bestedingen aan kunst is alsvolgt : plus minus twintig(20) procent van de kunstkopers denkt meer uit te gaan geven in de nabije toekomst.

Bij het aankopen van kunst spelen vooral prijs en duidelijke prijsvermeldingen een belangrijke rol ... zowel in de Gallerie als op de website .

Met name een meer toegankelijke uitstraling voor de Gallerie, alsook een persoonlijke benadering en meer interesse tonen in de potentiële kunstkopers worden als bevorderlijke actiepunten door Fraction bezien.

Fraction zal een gelegenheid bieden om jonge kunstgeïnteresseerden op een toegankelijke manier in contact te brengen met kunst.

Commercialisering in de kunstwereld wordt door kunstkopers genoemd als een der oorzaken van veranderingen in de kunstmarkt. Omzet en winst lijken steeds belangrijkere motieven te zijn voor Galleries en kunstenaars.

Kunstkopers stellen dat zij de kunstmarkt nu als toegankelijker ervaren dan voorheen. Zowel kunstbeurzen als online initiatieven lijken bij te dragen aan een laagdrempelige manier om kunst te kopen.

Voor ongeveer de helft van de kunstkopers is er de afgelopen jaren niets veranderd in het aankoopgedrag.

Tot op heden geven de meeste kunstkopers gemiddeld tussen de €1.000,= en €2.499,= uit per aankoop. Een kwart van de huidige kunstkopers schaft weleens kunst online aan.

In Galleries besteden professionele kunstkopers vaker dan particuliere kunstkopers meer dan € 10.000,= aan kunst. Ook online besteden zij meer. Professionele kunstkopers besteden tussen de € 5.000,= en € 9.999,= aan kunst online. ( ... Bron van financiele aspecten : Nederlandse Gallerie Associatie en "fact checks".)

Professionele kunstkopers verschillen niet van particuliere kunstkopers met betrekking tot toekomstige bestedingen en het type kunst dat men koopt.

Meer dan een kwart van de huidige kunstkopers zouden graag meer aanbod van jonge kunstenaars zien ... dit sluit haarscherp aan bij de doelstelling van Fraction.

Project : Artistz in Progrezz


Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het project.


ManVrouwAnders